szukaj na stronie

rejestracja telefoniczna

Rejestracja telefoniczna - stetoskop
    tel. (32) 280 28 63pokaż


     godziny pracy
     pon-pt: 8.00-18.00
     laboratorium: 8.00-9.30ostatnia aktualność

Szanowni Pacjenci  zmiany dotyczące punktu Całodobowej Opieki Medycznej:
 
W godzinach od 18.00 do 08.00 w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta opiekę stacjonarną i wyjazdową nad Pacjentami przejmują następujące poradnie - w zależności od miejsca zamieszkania (dzielnicy) chorego:
 
NZOZ SIGMA -BI
Bytom, ul. CHRZANOWSKIEGO 23
tel: nr 32 3897085, 32 2811314
 
Poradnia Unii Brackiej Miechowicka
Bytom Miechowice, ul.Daleka 28
tel: 32 280-41-39
 
Przychodnia Lekarska Szombierki
Bytom, ul. Orzegowska 52a
Tel: 32 281 97 94 , 32 281 39 27
 
 
 
Proszę pamiętać że korzystając z pomocy medycznej w "Poradni Promed" jesteście Państwo pacjentami NZOZ ELAVITA i nie jesteście zobowiązani do składania deklaracji w tamtejszej Poradni JEST TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PROCEDURĄ PRZYJĘCIA.
 
 
Aby uzyskać pomoc w Poradni Całodobowej wystarczy okazać:

- ważną kartę chipową,

- dokument z numerem pesel oraz zdjęciem

- aktualny druk REMUA od pracodawcy lub inne potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotne

opieka pielęgniarska i położnicza

Pielęgniarka POZ
Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.


Świadczenia pielęgniarki POZ w domu pacjenta
Opieką pielęgniarki POZ realizowaną w warunkach domowych mogą być objęte zadeklarowane do pielęgniarki POZ osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby. Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem. Świadczenia odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.
Taką opieką mogą być również objęci podopieczni Domów Pomocy Społecznej. Sprawowanie opieki przez pielęgniarkę POZ nad podopiecznymi DPS obejmuje:

 • współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuńczo terapeutyczny DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkańców;
 • edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb ustalonych planami opieki;
 • realizację świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikających z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich.

 

Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania czynności higieniczno pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę – zapewnia pacjent, rodzina lub jego opiekun.


Położna podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
sprawuje opiekę medyczną nad kobietą ciężarną, rodzącą oraz w połogu, a także nad niemowlęciem do ukończenia przez niego drugiego miesiąca życia. Opieka ta realizowana jest w przychodni (wizyty ambulatoryjne) oraz – w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – również w domu kobiety i obejmuje:

 • edukację przedporodową dla kobiet w ciąży, w tym również kobiet w ciąży wysokiego ryzyka (przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa)
 • opiekę medyczną nad kobietą w połogu oraz noworodkiem (do drugiego miesiąca życia)
 • opiekę pielęgnacyjną po operacji ginekologicznej lub onkologiczno – ginekologicznej


UWAGA!

Prawo do świadczeń położnej ma kobieta posiadająca ubezpieczenie zdrowotne, która złożyła deklarację wyboru do wybranej położnej. Prawo do opieki zdrowotnej mają także na mocy artykułu 2 pkt. 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kobiety nieubezpieczone, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są w okresie ciąży, porodu lub połogu.


Co w ramach udzielanych świadczeń?
Położna POZ realizuje świadczenia zdrowotne kompleksowo z zakresu pielęgniarskiej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych pielęgnacyjnych i leczniczych:

Edukacja przedporodowa


Wizyty profilaktyczne położnej POZ obejmują:

 • wizyty w edukacji przedporodowej realizowane są przez położną POZ począwszy od dwudziestego pierwszego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż:
  • raz w tygodniu w okresie od dwudziestego pierwszego do trzydziestego pierwszego tygodnia ciąży
  • dwa razy w tygodniu w okresie od trzydziestego drugiego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

 

Wizyty patronażowe położnej POZ obejmują:

 • Opiekę nad noworodkiem (do ukończenia drugiego miesiąca życia) oraz nad kobietą (w okresie połogu).
  Realizując tę opiekę położna POZ zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od czterech do sześciu wizyt patronażowych.
 • Wizyty położnej POZ w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno – ginekologicznych obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej i realizowane są przez położną na podstawie skierowania po zakończeniu leczenia szpitalnego.


Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.